Niğde Bölgesi İçin Desteklenen Yeni Yatırım Teşvikleri

2018 NİĞDE BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ
Sektör Kodu US-97 Kodu Bölgesel Teşviklerden Yararlanacak Sektörler 5. Bölge
1 0121,0122.2 Entegre damızlık hayvancılık yatırımları dahil olmak üzere entegre
hayvancılık yatırımları (dipnot 5’te belirtilen asgari kapasite şartlarına uymayan yatırımlar hariç)((Ek: RG – 22/06/2018-30456)
500 Bin TL
2 0500.0.04 Su ürünleri yetiştiriciliği (balık yavrusu ve yumurtası üretimi dahil) 500 Bin TL
3 15 Gıda ürünleri ve içecek imalatı (dip not 6’da belirtilen yatırım konuları hariç) 1 Milyon TL
4 17 Tekstil ürünleri imalatı (dip not 8’de belirtilen şartları saglamayan
iplik ve dokuma yatırımları hariç (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456)
Tekstilin aprelenmesi konusunda komple yeni yatırım için  10 Milyon  TL,  tevsi yatırım için     5 Milyon TL ve diğer yatırım cinsleri için         1 Milyon TL
Apreleme yatırımları haricindeki diger yatırım konularında
1 milyon TL
5 18 Giyim eşyası imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) 500 Bin TL
6 19 Derinin tabaklanması ve işlenmesi 500 Bin TL
9 20 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), hasır ve buna benzer örülerek yapılan maddelerin imalatı 1 Milyon TL
10 21 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı (Değişik:RG-20/1/2018-30307) bkz: dipnot 4 10 Milyon TL
11 24 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı(Değişiklik: RG –22/06/2018-30456) 1 Milyon TL
19 26 (2610.2.03.01, 2693.2,2694.1, 2695.3, 2695.4 hariç) Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit,
briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)
1 Milyon TL
26 2695.1, 2699.2.06.30 İnşaat amaçlı beton ürünleri imalatı ve ısı veya ses izole edici eşya ve karışımlar 1 Milyon TL
27 2720, 273 Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi, metal döküm sanayi 1 Milyon TL
28 28 Metal eşya 1 Milyon TL
30 29 Makine ve teçhizat imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) 1 Milyon TL
32 30 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) 500 Bin TL
33 31 Elektrikli makine ve cihazları imalatı (Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) 500 Bin TL
34 32 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ((Ek: RG-8/4/2015-29320) 500 Bin TL
35 33 Tıbbi aletler hassas ve optik aletler imalatı ( (Ek: RG-8/4/2015-29320) 500 Bin TL
36 34 Motorlu kara taşıtı ve yan sanayi ((Değişiklik: RG – 22/06/2018-30456) Motorlu kara taşıtlarında yatırım tutarı 50 Milyon TL;motorlu kara taşıtları yan
sanayinde yatırım tutarı 1 Milyon TL
39 361, 3692, 3693, 3694, 3699.3.02-05, 3699.3.18 Mobilya imalatı (sadece plastikten imal edilenler hariç), müzik aletleri
imalatı, spor malzemeleri imalatı, oyun ve oyuncak imalatı, kalem imalatı ile çocuk arabaları ve pusetler ile bunların aksam ve parçaları imalatı. (Ek: RG – 22/06/2018-30456)
1 Milyon TL
41 5510.1.01, 5510.2.01,5510.3.02, 5510.5.02, 5510.5.04 Oteller (özel teşvik konusu vardır. bkz (Ek: RG – 28/04/2018-30405)) 3 yıldız ve üzeri
42 5510.3.01 Öğrenci yurtları 100 öğrenci
43 6302.0.01 Soğuk hava deposu hizmetleri 500 metrekare
44 6302.0.03 Lisanslı depoculuk ((Ek: RG – 03/05/2017-30055) 500 Bin TL
45 80 (809 hariç) Eğitim hizmetleri (okul öncesi eğitim hizmetleri dahil, yetişkinlerin
eğitilmesi ve diğer eğitim faaliyetleri hariç)( (Değişik:RG-13/10/2012-28440)
500 Bin TL
46 8511.0.01-05, 8511.0.99, 8531.0.01-03 Hastane yatırımı, huzurevi  ((Ek:RG – 22/06/2018-30456)
Sağlık turizmi kapsamında yaşlı ve/veya engelli bakım köyleri ve esenlik tesisi yatırımlar
Hastane:
500 Bin TL Huzurevi: 100 kişi
48 Atık geri kazanım veya bertaraf tesisleri ( (Ek: RG – 22/06/2018-30456) 500 Bin TL
50 Seracılık (Ek: RG – 22/06/2018-30456) 10 dekar
(Değişik:RG-20/1/2018-30307) Denizyolu veya havayolu ile yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. 500 Bin TL
Özel sektör tarafından yapılacak şehirlerarası yük ve/veya yolcu taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları ile şehir içi yük taşımacılığına yönelik demiryolu yatırımları. 500 Bin TL
Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar) 500 Bin TL
(Değişik:RG-9/5/2014-28995) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.(Bakınız:Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri) 500 Bin TL
Asgari ellibin metrekare kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları (konaklama ve alışveriş merkezi üniteleri hariç). 500 Bin TL
(Değişik:RG-8/4/2015-29320) Savunma Sanayii Müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden gerçekleştirilecek savunma alanındaki yatırımlar. 500 Bin TL
Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç). 500 Bin TL
(Değişik:RG-13/10/2012-28440) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar. 500 Bin TL
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları, aktarma organları/ aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar. 500 Bin TL
(Ek:RG-15/2/2013-28560) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları. 500 Bin TL
(Ek:RG-9/5/2014-28995) (Değişik: RG-5/10/2016-29848) EK-4’te yer alan “Teşvik Edilmeyecek Yatırımlar” hariç olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının vereceği proje onayına istinaden, yıllık asgari 500 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketimi olan mevcut imalat sanayi tesislerinde gerçekleştirilecek, mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacak şekilde tasarlanan ve sağlanacak enerji tasarrufu ile yatırımın geri dönüş süresi 5 yıl ve daha az olan enerji verimliliği projesine
yönelik yatırımlar.
 500
ton eşdeğer petrol (TEP) enerji/yıl
(Ek: RG-9/5/2014-28995) Atık ısı kaynaklı olarak, bir tesisteki atık ısıdan geri kazanım yolu ile elektrik üretimine yönelik yatırımlar (doğal gaza dayalı üretim tesisleri hariç). 500 Bin TL
(Ek: RG-9/5/2014-28995) Asgari 50 milyon TL tutarındaki, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yatırımları ve yer altı doğal gaz depolama yatırımları. 50  Milyon TL
(Ek: RG-6/8/2014-29080) Karbon elyaf üretimine veya karbon elyaf üretimi ile birlikte olmak kaydıyla karbon elyaftan mamul kompozit malzeme üretimine yönelik yatırımlar. 500 Bin TL
(Ek: RG-8/4/2015-29320) Maden Kanununa istinaden düzenlenmiş geçerli Arama Ruhsatı veya Sertifikasına sahip yatırımcıların ruhsatlı sahalarında yapacağı maden arama yatırımları. 500 Bin TL
(Ek: RG-19/11/2015-29537) Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları. 1500 Bin TL
(Ek: RG – 8/4/2016-29678) Direk soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre yatırımlar 500 Bin TL
(Ek: RG – 03/05/2017-30055) Nükleer enerji santrali yatırımları. 500 Bin TL
(Ek: RG – 17/08/2017-30157)
Araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon
hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol
laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları.
500 Bin TL
(Ek:RG-22/6/2018-30456) EK-6’da yer alan yatırım konularında gerçekleştirilecek asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımlar. 500 Milyon TL