KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ

Küresel tedarik zinciri nedir:

Ham maddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı,

 

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi nedir:

Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişkisi kurmalarını sağlayacak mahiyette ve Genelge’de belirtilen nitelikteki giderleri içerir projeyi,

 

Küresel firma kimdir, kimlerdir:

Marka, ihracat, ciro gibi unsurlar itibariyle sektöründe küresel ölçeğe haiz Bakanlıkça uygun bulunan yurt dışındaki firmaları,

 

Tedarikçi Türkiye’de yerleşik firma kimdir, nasıl olmalıdır:

Ara malı üreten ve çalışmakta olduğu veya çalışacağı Küresel Firma’ya yeni ürün tedarik edecek veya mevcut ürünü ile yeni bir Küresel Firma’ya tedarikçi olacak şirketi,

 

Hangi şirketler yararlanabilir:

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari(al-satçı) ve/veya sınai faaliyette bulunan(üretici) ve Türk Ticaret Kanunu’nun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

Destek tutarı ne kadar:

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin projede belirtilen ve Genelge kapsamındaki giderleri 2 yıl süresince % 50 oranında ve toplamda 1.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Desteklenen faaliyetler/kalemler nelerdir:

Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında (KTZ) aşağıdaki faaliyetlere ilişkin giderler desteklenir.

a) Makine, Ekipman, Donanım Alımı

b) Yazılım Alımı

c) Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri

d) Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları

Bir firma kaç projeden yararlanabilir:

Bu Karar kapsamında bir şirketin azami 1 projesi desteklenir.

Makine, ekipman ve donanım alımının desteklenmesi neleri kapsar:

​Tedarikçilerin, Bakanlıkça uygun bulunan ve KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları; seri üretim amaçlı kullanılmayan, ürün geliştirme, test, analiz, doğrulama, kalite kontrol veya ölçme amaçlarına hizmet edecek makine, ekipman ve donanım alımları destek kapsamındadır. Proje dahilinde alınacak makine, ekipman ve donanım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

Yazılım alımının desteklenmesi neleri kapsar:

Tedarikçiler, KTZ katılım süreçlerinde ihtiyaç duydukları ve Bakanlıkça uygun bulunan yazılımları alabilir veya mevcut yazılımlarını güncelleyebilirler. Proje dahilinde alınacak yazılım, satın alınma tarihinden itibaren 3 (üç) yıl boyunca başka bir şirkete/kuruluşa satılamaz.

 

Eğitim, danışmanlık ve müşteri ziyaretlerinin desteklenmesi neleri kapsar:

(1) Tedarikçiler, Bakanlıkça uygun bulunan konularda eğitim veya danışmanlık hizmeti alabilirler. Bu destek kapsamında eğitim/danışmanlık hizmeti bedeli desteklenir.

 

(2) Küresel Firma veya proje sahibi tedarikçi şirket personelinin; proje ile ilgili karşılıklı değerlendirme amaçlı müşteri ziyaretlerine ilişkin zorunlu aktarmalar da dahil olmak üzere ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ve Küresel Firma’nın faaliyet gösterdiği veya proje sahibi tedarikçinin üretim yaptığı şehirde gerçekleşmesi kaydıyla konaklama masrafları desteklenebilir. Bu fıkra çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetler azami 100.000 ABD Doları’na kadar desteklenir.

 

Sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama harcamalarının desteklenmesi neleri kapsar:

(1) Tedarikçilerin proje kapsamında gerçekleştirecekleri akredite edilmiş kurum ve kuruluşlardan alınan ve EK 5 – Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi listesinde yer alan veya Bakanlıkça uygun bulunan sertifikasyon, test/analiz raporları ve ürün doğrulama giderleri desteklenir.

​(2) Bu madde kapsamında tedarikçilerin işbu Genelge’nin İkinci Bölümü’nde yer alan giderleri destek kapsamındadır.

Desteklenen Faaliyetler/Kalemler Üst Sınırı/En Çok Destek Süresi
Eğitim, Danışmanlık ve Müşteri Ziyaretleri 100.000 ABD Doları 2 Yıl
Yazılım Alımı Yok 2 Yıl
Sertifikasyon, Test/Analiz, Ürün Doğrulama Harcamaları Yok 2 Yıl
Makine, Ekipman, Donanım Alımı Yok 2 Yıl
GENEL TOPLAM 1 Milyon ABD Doları 2 Yıl