SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR, MEVZUATI HANGİSİDİR, NASIL ALINIR, NERELERDE KULLANILIR?

1. SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR?

Sanayi Sicil Belgesi, herhangi bir tezgah, cihaz veya muharrik kuvvet uygulayarak tam veya yarı mamul ürünleri mamul haline getirip sanayi faaliyetinde bulunan küçük, orta ve büyük işletmelerin çıkarmak zorunda oldukları ve gerektiğinde ilgili makamlara ibraz etmek zorunda oldukları bir belgedir.
İlgili Kurumlardan Kapasite Raporu almış olan tüm sanayicilerin veya benzer işi yapan firmaların, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu çerçevesinde almak zorunda oldukları bu belge ile sanayiciler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendilerine sunmuş olduğu tüm imkanlardan, teşviklerden ve imtiyazlardan yararlanırlar.

2. MEVZUATI?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun Sanayi Sicil Belgesi kaydını esas alan ana maddeleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makina, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi işleri) sayılır.
Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne girer.
El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir. Ancak bunlardan teşkilat, imal ve istihsal ettiği madde nevi ve miktarı bakımından bu kanuna tabi olacakları İktisat ve Ticaret Vekaleti tayin ve ilan edebilir.

Madde 2 Sanayi işletmelerinin İktisat ve Ticaret Vekaletinde tutulacak sanayi siciline kayıt ettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil vesikasının icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.
Yeni açılan sanayi işletmeleri, İktisat ve Ticaret Vekaleti tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde sarahatı dairesinde doldurulup iki ay içinde İktisat ve Ticaret Vekaletine veya mahallin en büyük mülkiye amirine yahut taahhütlü olarak postaya vermekle mükelleftir.
Kanunun ilgili maddelerinden de anlaşılacağı üzere, sinai faaliyette ve/veya benzer işlerle iştigal eden firmalar, bu faaliyetlerine başlandıktan sonraki İKİ AY içinde öncelikle KAPASİTE RAPORU almak, ardından SANAYİ SİCİL BELGESİ çıkarmak zorundadır.
Bu husus Kanunda da net ve açıktır, çıkartmayanlar hakkında usulsüzlük cezası (idari para cezası) hükmü sabittir.

3. SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

• İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
• Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler,
• Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
• Dolaylı olarak iş imkânı sağlarlar.
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.