Dahilde İşleme İzin Belgesi


Devletin imalatçı ve ihracatçıya sunduğu en etkili ihracat desteğidir.

İthalatta %26’ ya varan istisnalarla ihracatta rekabet için her imalatçı ve ihracatçı Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunabilir. Proje bazında değerlendirmeler yapılmaktadır.

İthal edeceğiniz hammaddelerde Gümrük Vergisi, KKDF Fonu, KDV, VRHİ, yerli alacağınız hammaddelerde KDV oranı kadar Vergi İstisnalarından yararlanmak için kullanılabilecek belgedir.

Firmanız adıyla veya ihracatçı firma aracılığı ile ihracat yapıyorsanız, Dahilde İşleme İzin Belgesi alıp kullanabilirsiniz.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİNİN FAYDALARI

 1. Hammaddeyi İmalatta Kullanıp İhraç Etmek Kaydıyla;

İthalat Sırasında;

 • Gümrük vergisi ödemezsiniz.
  Örneğin gümrük vergisi %3 ise: 100.000 dolarlık ithalatta 3.000 dolar,
 • %6 oranındaki Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) için 6.000 dolar,
 • %18 oranındaki KDV için 18.000 dolar ödemezsiniz.

Toplamda 27.000 dolarlık istisnadan yararlanarak, maliyetinizi %27 azaltabilirsiniz.

Örnek Tablo:

 

Yurt İçi Alımlarda;

 • %18 KDV ödemezsiniz.

 1. Belgenizi Nasıl Kullanacaksınız;
 • İthalat İçin: İthal edeceğiniz maddelerin Gümrük Vergisi, KDV ve KKDF tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz.
 • Önceden ihracatEşdeğer Eşya kullanımı mümkündür; Asgari 8 (sekiz)’li bazda GTİP, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Buna tekabül eden ithalat belge süresi sonuna kadar yapılabilir.
 • Yerli Hammadde Alımı İçin:Satıcı firmanın, fatura üzerine “Belgenizin tarih ve numarasını yazması ile” KDV istisnasından faydalanabilirsiniz.  Söz konusu faturalar tarafımızdan DİR Otomasyon sistemine kaydedilecektir.
 • YMM Raporu (Yeminli Mali Müşavir Raporu): Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yurt içi alım yapan firmaların Tecil-Terkin kanunu ve mevzuat gereği, taahhüt hesabı kapatma işlemleri sırasında ilgili Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne kapatma dosyası ekinde yurt içi alımlarını ve buna karşılık yapılan ihracatlarını belgeleyen YMM Raporunu ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • YMM Raporu düzenlenmesi ve hazırlanması konusunda Yeminli Mali Müşavirinize belge süresi içerisinde bilgi vermeniz gerekmektedir.
 • Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (%5 veya %10 teminat oranı )veya Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne (%1 teminat oranı ) sahip firmalar indirimli teminat uygulamasından faydalanabilmektedirler.   
 • İmalatçı-ihracatçı firmaların, müracaat tarihinden önce dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgelerikapsamında toplam 1 (bir) milyon ABD dolarından az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasından yararlanabilirler. İthalat sırasında verilecek teminat oranı %10 olacaktır.
 1. Bu Belge ile İlgili Sorumluluklarınız ve Bilmeniz Gerekenler;
 • İthalatın Yapılması: İthalatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalat miktarınıza karar verirken, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz kadar ithalat yapmaya özen gösteriniz. Aksi halde elinizde kalan hammaddeler için ödemediğiniz KDV, Gümrük Vergisi ve KKDF tutarlarını cezaları ile geri ödersiniz.
 • İhracatın Yapılması: İhracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İhraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde İşleme İzin Belgesi tarih ve numarasının, ilgili satır kodunun yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz.
 • İthal ve İhraç Miktarı:Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir. İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur.
 • Ek Süre ; DİİB süresinin yarısı kadar eksüre alabilirsiniz. Bu haktan yararlanabilmeniz için ,belgenizde taahhüt edilen ihracat USD tutarının %25’i kadar ihracat yapılması gerekmektedir. Belgenizin eksüre talebi ancak belge süresinin bitiminden itibaren 3 ay içerisinde yapılmalıdır.

Diib kapsamında ilk ithalat yapılan tarih ile belge müracaatınızın onaylandığı tarih arasındaki gün sayısı kadar (max 3 ay) süre alabilirsiniz.

DİİB revize işlemleri;

DİİB ithalat ve ihracat listelerinde mevzuata uygun olması şartı ile istediğiniz değişiklik, ilave sizden gelen bilgiler doğrultusunda tarafımızdan yapılmaktadır.

 

 • Telafi Edici Vergi (TEV):DİİB kapsamında, Gümrük Vergili olarak ithal edilen üçüncü ülke menşeli hammaddeden elde edilen ürünlerin, ATR dolaşım belgesi eşliğinde topluluğa üye ülkelere yada dolaşım belgesi düzenlenmesine bağlı vergi doğurmayan kümülasyona tabi ülkelere ihraç edilmesi durumunda, ithalat aşamasında ödenmeyen Vergi’nin ihracat esnasında ya da belge kapatmasından önce ödenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili gümrükçünüzü mutlaka uyarınız.

 

 • İkincil İşlem Görmüş Ürün (İİGÜ):Fire : “İşleme faaliyetleri sırasında özellikle kuruma, buharlaşma, sızma veya gaz kaçağı şeklinde yitirilen ve imha olan kısım ile ekonomik değeri olmayan atıklar” olarak tanımlanmaktadır. Üretim sonrası asıl ürün dışında ekonomik değeri olan atık doğuyor ise bu atığın ihracat taahhüdünün kapatılmasından önce;
  • Gümrük idaresi gözetiminde imhası,
  • Gümrüğe terk edilmesi veya
  • Serbest dolaşıma girişi için vergisinin ödenmesi gerekmektedir.

 1. Dahilde İşleme İzin Belgesinin Kapatılması;
 • Dahilde işleme izin belgelerinin, süre bitiminden itibaren 3 ay içinde kapatma başvurularının yapılması gerekir. Süresi içinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler değerlendirmeye alınmaz.
 • Kullandığınız belgenizin İhracat $ taahhüdünün %50’den fazlasını (bazı sektörler için %80-85) gerçekleştirmeniz veya belgeniz için kapatma başvurusu yapmanız halinde, ikinci dahilde işleme izin belgesini alabilirsiniz.